กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

การเขียนโค๊ดสลับออร์เดอร์จาก บาย เป็น เซล หรือจากเซลเป็นบาย

 • 3 replies
 • 2,204 views
อีเอตัวนี้เป็นตัว copy trade ครับ โดยตัว master เปิดอย่างไร ตัว slave เปิดตามครับ แต่ผมต้องการเพิ่มโจทย์ว่าต้องการกลับค่า จาก Buy เป็น Sell หรือจาก Sell เป็น Buy
ต้องการแก้ที่บรรทัดไหนเหรอครับ ผมพยายามทำแล้วแต่ก็ไม่ได้ครับ

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Simple Copier |
//|                                Copyright 2015, Vladimir V. Tkach |
//+------------------------------------------------------------------+
#property version "1.2"
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir V. Tkach"
#property description "Trades copying utility with multiplyer."
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerator of working mode                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum copier_mode
  {
   master,
   slave,
  };

input copier_mode mode=0;  // Working mode
input int slip=10;         // Slippage (in pips)
input double mult=1.0;     // Multiplyer (for slave)

int
opened_list[500],
ticket,
type,
filehandle;

string
symbol;

double
lot,
price,
sl,
tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//|Initialisation function                                           |
//+------------------------------------------------------------------+         
void init()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventSetTimer(1);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Deinitialisation function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventKillTimer();
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   if(!ObjectFind("mode") || ObjectDescription("mode")!=EnumToString(mode))
     {
      ObjectDelete("mode");
      ObjectCreate("mode",OBJ_LABEL,0,0,0);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_YDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_COLOR,Red);
      ObjectSetText("mode",EnumToString(mode));
      ObjectSet("mode",OBJPROP_FONTSIZE,10);
     }

//--- Master working mode
   if(EnumToString(mode)=="master")
     {
      //--- Saving information about opened deals
      if(OrdersTotal()==0)
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
         FileWrite(filehandle,"");
         FileClose(filehandle);
        }
      else
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);

         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
              {
               if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) break;
               symbol=OrderSymbol();

               if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") FileWrite(filehandle,OrderTicket(),symbol,OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());
               FileFlush(filehandle);
              }
            FileClose(filehandle);
           }
        }
     }

//--- Slave working mode
   if(EnumToString(mode)=="slave")
     {
      //--- Checking for the new deals and stop loss/take profit changes
      filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

      if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
        {
         int o=0;
         opened_list
 • =0;

           while(!FileIsEnding(filehandle))
             {
              ticket=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
              symbol=FileReadString(filehandle);
              type=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
              price=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
              lot=StrToDouble(FileReadString(filehandle))*mult;
              sl=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
              tp=StrToDouble(FileReadString(filehandle));

              string
              OrdComm="C4F"+IntegerToString(ticket);

              for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
                {
                 if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

                 if(OrderComment()!=OrdComm) continue;

                 opened_list
 • =ticket;
                 opened_list[o+1]=0;
                 o++;

                 if(OrderType()>1 && OrderOpenPrice()!=price)
                   {
                    if(!OrderModify(OrderTicket(),price,0,0,0))
                       Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                   }

                 if(tp!=OrderTakeProfit() || sl!=OrderStopLoss())
                   {
                    if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,tp,0))
                       Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                   }
                 break;
                }

              //--- If deal was not opened yet on slave-account, open it.
              if(InList(ticket)==-1 && ticket!=0)
                {
                 FileClose(filehandle);
                 if(type<2) OpenMarketOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
                 if(type>1) OpenPendingOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
                 return;
                }
             }
           FileClose(filehandle);
          }
        else return;

        //--- If deal was closed on master-account, close it on slave-accont
        for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
          {
           if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

           if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") continue;

           if(InList(StrToInteger(StringSubstr(OrderComment(),StringLen("C4F"),0)))==-1)
             {
              if(OrderType()==0)
                {
                 if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID),slip))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
                }
              else if(OrderType()==1)
                {
                 if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),slip))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
                }
              else if(OrderType()>1)
                {
                 if(!OrderDelete(OrderTicket()))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during deleting the pending order.");
                }
             }
          }
       }
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Checking list                                                     |
  //+------------------------------------------------------------------+
  int InList(int ticket_)
    {
     int h=0;

     while(opened_list[h]!=0)
       {
        if(opened_list[h]==ticket_) return(1);
        h++;
       }
     return(-1);
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Open market execution orders                                      |
  //+------------------------------------------------------------------+
  void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
    {
     double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);
     if(type_==0) market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_ASK);

     double delta;

     delta=MathAbs(market_price-price_)/MarketInfo(symbol_,MODE_POINT);
     if(delta>slip) return;

     if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),market_price,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during opening the market order.");
     return;
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Open pending orders                                               |
  //+------------------------------------------------------------------+
  void OpenPendingOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
    {
     if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),price_,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during setting the pending order.");
     return;
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Normalize lot size                                                |
  //+------------------------------------------------------------------+
  double LotNormalize(double lot_)
    {
     double minlot=MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT);

     if(minlot==0.001)      return(NormalizeDouble(lot_,3));
     else if(minlot==0.01)  return(NormalizeDouble(lot_,2));
     else if(minlot==0.1)   return(NormalizeDouble(lot_,1));

     return(NormalizeDouble(lot_,0));
    }
  //+------------------------------------------------------------------+

*

admin

 • 80,892
เดี๋ยวรอ IT มาตอบให้ครับ
(TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

กลับ Reverse Order นี่น่าจะซับซ้อนนะครับ ผมเกรงว่าจะมีปัญหาเวลามีการแก้ไข order ครับ อีเอจะงง เพราะ take profit stoploss มันจะกลับกันเลย และก็คา bid ask สลับกันด้วย  ดูแล้วเสียงที่อีเอจะทำงานพลาดนะครับ ต้องลองทดสอบใช้งานก่อนเอาไปใช้จริงเยอะๆ นะครับ

อีเอตัวนี้มันใช้ทั้งตัว master และ slave เป็นตัวเดียวกันใช่ใหมครับ
1. ทำอีเออีกตัวเป็นเวิร์ชั่น slave โดยเฉพาะ โดยโมให้เป็นเวอร์ชั่นกลับ order โดยเฉพาะเลย  (จะเห็นได้ว่าตัวที่ทำขายหรือใช้งานส่วนใหญ่จะทำแยกกัน น่าจะทำงานดีกว่า)
2. โมในส่วน master ให้มันกลับ order แต่แรกเลย

ลองแก้ดูครับ
ผมเดามั่วว่าน่าจะอยู่ตรงอ่านค่า type ของ order ว่าเป็น buy หรือ sell นะครับ ลองกลับเลขตรงนั้นดูครับ

รอท่าน iRuler มาช่วยตอบครับ*

iRuler

 • 1,282
หาบรรทัด

โค๊ด [Select]
if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") FileWrite(filehandle,OrderTicket(),symbol,OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());

แทนที่ด้วย
โค๊ด [Select]
if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F")
{
int op;
double _tp,_sl,tp_pip,sl_pip

if(OrderType()==OP_SELL)
{
if(OrderTakeProfit()>0.0)
tp_pip=OrderOpenPrice()-OrderTakeProfit();
else
tp_pip=0;

if(OrderStopLoss()>0.0)
sl_pip=OrderStopLoss()-OrderOpenPrice();
else
sl_pip=0;

op=OP_BUY;
_tp=OrderOpenPrice()+tp_pip;
_sl=OrderOpenPrice()-sl_pip;
}
else if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(OrderTakeProfit()>0.0)
tp_pip=OrderTakeProfit()-OrderOpenPrice();
else
tp_pip=0;

if(OrderStopLoss()>0.0)
sl_pip=OrderOpenPrice()-OrderStopLoss();
else
sl_pip=0;

op=OP_SELL;
_tp=OrderOpenPrice()-tp_pip;
_sl=OrderStopLoss()+sl_pip;
}

FileWrite(filehandle,OrderTicket(),symbol,OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),_sl,_tp);
}


ยังไม่ได้เทสนะครับ เขียนสดจากสมอง
(TH)**