จะทำให้คู่เงินในสองโบรค เหมือนกันได้อย่างไรครับ เช่น EURUSD กับ EURUSDm

 • 4 replies
 • 946 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ gaothun

 • **
 • 105
 • 0
อีเอตัวนี้เป็น CopyTrade ในเครื่องเดียวกันครับ  ผมจะเทรด 2 โบรค โดย copy trade ครับ แต่โบรคทั้งสองมีตัวลงท้ายไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรได้บ้างครับ
ตัวนี้มันจะ ก๊อปปี้เทรดได้เฉพาะคู่เงินที่เหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็น EURUSD กับ EURUSDm แบบนี้มันจะไม่เปิดออร์เดอร์ให้ครับ//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Simple Copier |
//|                                Copyright 2015, Vladimir V. Tkach |
//+------------------------------------------------------------------+
#property version "1.2"
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir V. Tkach"
#property description "Trades copying utility with multiplyer."
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerator of working mode                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum copier_mode
  {
   master,
   slave,
  };

input copier_mode mode=0;  // Working mode
input int slip=10;         // Slippage (in pips)
input double mult=1.0;     // Multiplyer (for slave)

int
opened_list[500],
ticket,
type,
filehandle;

string
symbol;

double
lot,
price,
sl,
tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//|Initialisation function                                           |
//+------------------------------------------------------------------+         
void init()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventSetTimer(1);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Deinitialisation function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventKillTimer();
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   if(!ObjectFind("mode") || ObjectDescription("mode")!=EnumToString(mode))
     {
      ObjectDelete("mode");
      ObjectCreate("mode",OBJ_LABEL,0,0,0);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_YDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_COLOR,Red);
      ObjectSetText("mode",EnumToString(mode));
      ObjectSet("mode",OBJPROP_FONTSIZE,10);
     }

//--- Master working mode
   if(EnumToString(mode)=="master")
     {
      //--- Saving information about opened deals
      if(OrdersTotal()==0)
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
         FileWrite(filehandle,"");
         FileClose(filehandle);
        }
      else
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);

         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
              {
               if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) break;
               symbol=OrderSymbol();

               if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") FileWrite(filehandle,OrderTicket(),symbol,OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());
               FileFlush(filehandle);
              }
            FileClose(filehandle);
           }
        }
     }

//--- Slave working mode
   if(EnumToString(mode)=="slave")
     {
      //--- Checking for the new deals and stop loss/take profit changes
      filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

      if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
        {
         int o=0;
         opened_list
 • =0;


         while(!FileIsEnding(filehandle))
           {
            ticket=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
            symbol=FileReadString(filehandle);
            type=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
            price=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
            lot=StrToDouble(FileReadString(filehandle))*mult;
            sl=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
            tp=StrToDouble(FileReadString(filehandle));

            string
            OrdComm="C4F"+IntegerToString(ticket);

            for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
              {
               if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

               if(OrderComment()!=OrdComm) continue;

               opened_list
 • =ticket;

               opened_list[o+1]=0;
               o++;

               if(OrderType()>1 && OrderOpenPrice()!=price)
                 {
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),price,0,0,0))
                     Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                 }

               if(tp!=OrderTakeProfit() || sl!=OrderStopLoss())
                 {
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,tp,0))
                     Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                 }
               break;
              }

            //--- If deal was not opened yet on slave-account, open it.
            if(InList(ticket)==-1 && ticket!=0)
              {
               FileClose(filehandle);
               if(type<2) OpenMarketOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
               if(type>1) OpenPendingOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
               return;
              }
           }
         FileClose(filehandle);
        }
      else return;

      //--- If deal was closed on master-account, close it on slave-accont
      for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
        {
         if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

         if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") continue;

         if(InList(StrToInteger(StringSubstr(OrderComment(),StringLen("C4F"),0)))==-1)
           {
            if(OrderType()==0)
              {
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID),slip))
                  Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
              }
            else if(OrderType()==1)
              {
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),slip))
                  Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
              }
            else if(OrderType()>1)
              {
               if(!OrderDelete(OrderTicket()))
                  Print("Error: ",GetLastError()," during deleting the pending order.");
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Checking list                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int InList(int ticket_)
  {
   int h=0;

   while(opened_list[h]!=0)
     {
      if(opened_list[h]==ticket_) return(1);
      h++;
     }
   return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Open market execution orders                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);
   if(type_==0) market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_ASK);

   double delta;

   delta=MathAbs(market_price-price_)/MarketInfo(symbol_,MODE_POINT);
   if(delta>slip) return;

   if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),market_price,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during opening the market order.");
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Open pending orders                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OpenPendingOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),price_,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during setting the pending order.");
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Normalize lot size                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotNormalize(double lot_)
  {
   double minlot=MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT);

   if(minlot==0.001)      return(NormalizeDouble(lot_,3));
   else if(minlot==0.01)  return(NormalizeDouble(lot_,2));
   else if(minlot==0.1)   return(NormalizeDouble(lot_,1));

   return(NormalizeDouble(lot_,0));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Share Topic.


*

ออฟไลน์ iRuler

 • *
 • 1,255
 • 39
ลองง่ายๆ แบบนี้ดูครับ

หา
โค๊ด
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);

เปลี่ยนเป็น

โค๊ด
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
    symbol_=symbol_+"m";
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);


*

ออฟไลน์ gaothun

 • **
 • 105
 • 0
ลองง่ายๆ แบบนี้ดูครับ

หา
โค๊ด
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);

เปลี่ยนเป็น

โค๊ด
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
    symbol_=symbol_+"m";
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);

แล้วถ้า master เป็น EURUSDm และ slave เป็น EURUSD เฉย ๆ มันจะใช้ไดไหมครับ

*

ออฟไลน์ iRuler

 • *
 • 1,255
 • 39
FileWrite(filehandle,OrderTicket(),StringSubstr(symbol,0,6),OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());

ด้าน master แบบนี้ได้ทั้ง EURUSDm และ EURUSD

*

ออฟไลน์ CAZE_Voiize

 • *
 • 10,022
 • 168
 • มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อตนเองหากแต่โลกยังต้องการ
ติดตามครับๆ แบ่งด้วยนะเจ้าค่ะ  xc4* xc4*
"...มนุษย์บางคนมีปากเหมือนท่อไอเสีย
เขาจำเป็นต้องระบายของเสียในสมองออกมาทางปาก
ไม่เช่นนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้
โปรดอย่ารับไอเสียจากท่อนั้นมาใส่ใจ
ไม่งั้นเราเองจะเป็นมะเร็ง..."

Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex ร่วมงานกับเรา

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Land-FX Admiral Markets