กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

จะทำให้คู่เงินในสองโบรค เหมือนกันได้อย่างไรครับ เช่น EURUSD กับ EURUSDm

 • 4 replies
 • 2,498 views
อีเอตัวนี้เป็น CopyTrade ในเครื่องเดียวกันครับ  ผมจะเทรด 2 โบรค โดย copy trade ครับ แต่โบรคทั้งสองมีตัวลงท้ายไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรได้บ้างครับ
ตัวนี้มันจะ ก๊อปปี้เทรดได้เฉพาะคู่เงินที่เหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็น EURUSD กับ EURUSDm แบบนี้มันจะไม่เปิดออร์เดอร์ให้ครับ//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Simple Copier |
//|                                Copyright 2015, Vladimir V. Tkach |
//+------------------------------------------------------------------+
#property version "1.2"
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir V. Tkach"
#property description "Trades copying utility with multiplyer."
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerator of working mode                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum copier_mode
  {
   master,
   slave,
  };

input copier_mode mode=0;  // Working mode
input int slip=10;         // Slippage (in pips)
input double mult=1.0;     // Multiplyer (for slave)

int
opened_list[500],
ticket,
type,
filehandle;

string
symbol;

double
lot,
price,
sl,
tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//|Initialisation function                                           |
//+------------------------------------------------------------------+         
void init()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventSetTimer(1);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Deinitialisation function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
   ObjectsDeleteAll();
   EventKillTimer();
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   if(!ObjectFind("mode") || ObjectDescription("mode")!=EnumToString(mode))
     {
      ObjectDelete("mode");
      ObjectCreate("mode",OBJ_LABEL,0,0,0);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_YDISTANCE,10);
      ObjectSet("mode",OBJPROP_COLOR,Red);
      ObjectSetText("mode",EnumToString(mode));
      ObjectSet("mode",OBJPROP_FONTSIZE,10);
     }

//--- Master working mode
   if(EnumToString(mode)=="master")
     {
      //--- Saving information about opened deals
      if(OrdersTotal()==0)
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
         FileWrite(filehandle,"");
         FileClose(filehandle);
        }
      else
        {
         filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);

         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
              {
               if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) break;
               symbol=OrderSymbol();

               if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") FileWrite(filehandle,OrderTicket(),symbol,OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());
               FileFlush(filehandle);
              }
            FileClose(filehandle);
           }
        }
     }

//--- Slave working mode
   if(EnumToString(mode)=="slave")
     {
      //--- Checking for the new deals and stop loss/take profit changes
      filehandle=FileOpen("C4F.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

      if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
        {
         int o=0;
         opened_list
 • =0;

           while(!FileIsEnding(filehandle))
             {
              ticket=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
              symbol=FileReadString(filehandle);
              type=StrToInteger(FileReadString(filehandle));
              price=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
              lot=StrToDouble(FileReadString(filehandle))*mult;
              sl=StrToDouble(FileReadString(filehandle));
              tp=StrToDouble(FileReadString(filehandle));

              string
              OrdComm="C4F"+IntegerToString(ticket);

              for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
                {
                 if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

                 if(OrderComment()!=OrdComm) continue;

                 opened_list
 • =ticket;
                 opened_list[o+1]=0;
                 o++;

                 if(OrderType()>1 && OrderOpenPrice()!=price)
                   {
                    if(!OrderModify(OrderTicket(),price,0,0,0))
                       Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                   }

                 if(tp!=OrderTakeProfit() || sl!=OrderStopLoss())
                   {
                    if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,tp,0))
                       Print("Error: ",GetLastError()," during modification of the order.");
                   }
                 break;
                }

              //--- If deal was not opened yet on slave-account, open it.
              if(InList(ticket)==-1 && ticket!=0)
                {
                 FileClose(filehandle);
                 if(type<2) OpenMarketOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
                 if(type>1) OpenPendingOrder(ticket,symbol,type,price,lot);
                 return;
                }
             }
           FileClose(filehandle);
          }
        else return;

        //--- If deal was closed on master-account, close it on slave-accont
        for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
          {
           if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) continue;

           if(StringSubstr(OrderComment(),0,3)!="C4F") continue;

           if(InList(StrToInteger(StringSubstr(OrderComment(),StringLen("C4F"),0)))==-1)
             {
              if(OrderType()==0)
                {
                 if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID),slip))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
                }
              else if(OrderType()==1)
                {
                 if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),slip))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during closing the order.");
                }
              else if(OrderType()>1)
                {
                 if(!OrderDelete(OrderTicket()))
                    Print("Error: ",GetLastError()," during deleting the pending order.");
                }
             }
          }
       }
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Checking list                                                     |
  //+------------------------------------------------------------------+
  int InList(int ticket_)
    {
     int h=0;

     while(opened_list[h]!=0)
       {
        if(opened_list[h]==ticket_) return(1);
        h++;
       }
     return(-1);
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Open market execution orders                                      |
  //+------------------------------------------------------------------+
  void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
    {
     double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);
     if(type_==0) market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_ASK);

     double delta;

     delta=MathAbs(market_price-price_)/MarketInfo(symbol_,MODE_POINT);
     if(delta>slip) return;

     if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),market_price,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during opening the market order.");
     return;
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Open pending orders                                               |
  //+------------------------------------------------------------------+
  void OpenPendingOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
    {
     if(!OrderSend(symbol_,type_,LotNormalize(lot_),price_,slip,0,0,"C4F"+IntegerToString(ticket_))) Print("Error: ",GetLastError()," during setting the pending order.");
     return;
    }
  //+------------------------------------------------------------------+
  //|Normalize lot size                                                |
  //+------------------------------------------------------------------+
  double LotNormalize(double lot_)
    {
     double minlot=MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT);

     if(minlot==0.001)      return(NormalizeDouble(lot_,3));
     else if(minlot==0.01)  return(NormalizeDouble(lot_,2));
     else if(minlot==0.1)   return(NormalizeDouble(lot_,1));

     return(NormalizeDouble(lot_,0));
    }
  //+------------------------------------------------------------------+

*

iRuler

 • 1,282
ลองง่ายๆ แบบนี้ดูครับ

หา
โค๊ด [Select]
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);


เปลี่ยนเป็น

โค๊ด [Select]
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
    symbol_=symbol_+"m";
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);อ้างจาก: iRuler ที่ 27, กรกฎาคม  2019, 01:04:52 PM
ลองง่ายๆ แบบนี้ดูครับ

หา
โค๊ด [Select]
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);


เปลี่ยนเป็น

โค๊ด [Select]
void OpenMarketOrder(int ticket_,string symbol_,int type_,double price_,double lot_)
  {
    symbol_=symbol_+"m";
   double market_price=MarketInfo(symbol_,MODE_BID);


แล้วถ้า master เป็น EURUSDm และ slave เป็น EURUSD เฉย ๆ มันจะใช้ไดไหมครับ

*

iRuler

 • 1,282
FileWrite(filehandle,OrderTicket(),StringSubstr(symbol,0,6),OrderType(),OrderOpenPrice(),OrderLots(),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit());

ด้าน master แบบนี้ได้ทั้ง EURUSDm และ EURUSD

*

CASE Forex

 • 17,517
ติดตามครับๆ แบ่งด้วยนะเจ้าค่ะ  xc4* xc4*
"...มนุษย์บางคนมีปากเหมือนท่อไอเสีย
เขาจำเป็นต้องระบายของเสียในสมองออกมาทางปาก
ไม่เช่นนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้
โปรดอย่ารับไอเสียจากท่อนั้นมาใส่ใจ
ไม่งั้นเราเองจะเป็นมะเร็ง..."