กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

โหลด code จากเว็บ เกี่ยวกับ read excel แต่ขึ้น error รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

  • 5 replies
  • 2,003 views
โหลดจาก https://www.mql5.com/en/code/8175
ผมต้องแก้อย่างไรบ้างครับ


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      shablon.mq4 |
//|                                             Viatcheslav Suvorov  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Viatcheslav Suvorov"
#property show_inputs
#include <WinUser32.mqh>

#import "mt4excel.dll"

bool  ExcelOpen();//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ่ ๑๎็ไเๅ๒ ๗่๑๒๓ ๑๒๐เํ่๖๓ 
bool  ExcelClose();//วเ๊๐๛โเๅ๒ Excel
bool  ExcelOpenPattern(int NumPatt);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ๏๎ ๘เแ๋๎ํ๓
bool  ExcelOpenFile(string FileName);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ ๔เ้๋ Excel
bool  ExcelSave();//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋
bool  ExcelSaveAs(string FileName);//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋ โ FileName
bool  ExcelAddSheet(string Name);//ฤ๎แเ่๒ ๋่๑๒ ่ ๑ไๅ๋เ๒ ๅใ๎ เ๊๒่โํ๛์   
bool  ExcelSetFormulaCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ๗ๅ้๊๓
double  ExcelGetValueCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๗่๑๋๎ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetTextCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๒ๅ๊๑๒ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetFormulaCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ ่็ ๗ๅ้๊่
/*TypeD - ๒่๏ ไ่เใ๐เ์์๛:
xl3DArea -4098        xl3DAreaStacked 78      xl3DAreaStacked100 79   xl3DBarClustered 60     xl3DBarStacked 61    xl3DBarStacked100 62
xl3DColumn -4100      xl3DColumnClustered 54  xl3DColumnStacked 55    xl3DColumnStacked100 56 xl3DLine -4101       xl3DPie -4102
xl3DPieExploded 70    xlArea 1                xlAreaStacked 76        xlAreaStacked100 77     xlBarClustered 57    xlBarOfPie 71
xlBarStacked 58       xlBarStacked100 59      xlBubble 15             xlBubble3DEffect 87     xlColumnClustered 51 xlColumnStacked 52
xlColumnStacked100 53 xlConeBarClustered 102  xlConeBarStacked 103    xlConeBarStacked100 104 xlConeCol 105        xlConeColClustered 99
xlConeColStacked 100  xlConeColStacked100 101 xlCylinderBarClustered 95 xlCylinderBarStacked 96 xlCylinderBarStacked100 97 xlCylinderCol 98
xlCylinderColClustered 92 xlCylinderColStacked 93 xlCylinderColStacked100 94 xlDoughnut -4120 xlDoughnutExploded 80 xlLine 4 xlLineMarkers 65
xlLineMarkersStacked 66 xlLineMarkersStacked100 67 xlLineStacked 63 xlLineStacked100 64 xlPie 5 xlPieExploded 69 xlPieOfPie 68 xlPyramidBarClustered 109
xlPyramidBarStacked 110 xlPyramidBarStacked100 111 xlPyramidCol 112 xlPyramidColClustered 106 xlPyramidColStacked 107 xlPyramidColStacked100 108
xlRadar -4151 xlRadarFilled 82 xlRadarMarkers 81 xlStockHLC 88 xlStockOHLC 89 xlStockVHLC 90 xlStockVOHLC 91 xlSurface 83
xlSurfaceTopView 85 xlSurfaceTopViewWireframe 86 xlSurfaceWireframe 84 xlXYScatter -4169 xlXYScatterLines 74 xlXYScatterLinesNoMarkers 75
xlXYScatterSmooth 72 xlXYScatterSmoothNoMarkers 73 */ 
bool ExcelSetDiagramma(int TypeD,string Title,string XRange,string YRange,int Left,int Top,int Riht,int Bottom);//ฤ๎แเโ๋ๅ๒ ไ่เใ๐เ์๓
bool ExcelDiagrammaAddRange();//ฤ๎แเโ่๒ ไเํํ๛๕ โ ไ่เใ๐เ์์๓. ฯๅ๐โเ ๑๒๐๎๊เ - ็เใ๎๋๎โ๎๊
bool  ExcelSetValueCell(int X,int Y,double Value);//วเ๏่๑เ๒ ๗่๑๋๎ โ ๗ๅ้๊๓
bool  ExcelSetTextCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๒ๅ๊๑๒ โ ๗ๅ้๊๓
bool ExcelSetRange(string Range);//วเ๏๎์ํ่๒ ไ่เ๏เ็๎ํ
string ExcelGetFormat();//ย๎็โ๐เ๙เๅ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelSetFormat(string Format);//วเไเ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ๋ ไ่เ๏๎็เํเ
bool ExcelSetFormula(string Formula);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ไ่เ๏เ็๎ํ
bool ExcelIsFormula();//true ๅ๑๋่ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ ๔๎๐์๓๋เ
int ExcelRangeCount();//ส๎๋-โ๎ ๗ๅๅ๊ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ
string ExcelRangeAdress();//ภไ๐ๅ๑๑ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeColumnWidth(int Width);//ุ่๐่ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeRowHeight(int Height);//ย๛๑๎๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeInteriorColor(int Color);//ึโๅ๒ ๔๎ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeFontColor(int Color);//ึโๅ๒ ๘๐่๔๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
int ExcelGetLastErrorCode();//ส๎ไ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
string ExcelGetLastErrorText();//าๅ๊๑๒ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
#import

int start()
  {
 
        if (ExcelOpen()) Print("ำc๏ๅ๘ํ๎ ๎๒๊๐๛๋่ Excel"); else Print("อๅ ๎๒๊๐๛โเๅ๒๑ Excel:",ExcelGetLastErrorText());//ฮ๒๊๐๛โเๅ์ Excel       
        ExcelSetTextCell(1,1,"ศํ๑๒๐๓์ๅํ๒");
        ExcelSetTextCell(2,1,"EURUSD");       
        ExcelSetTextCell(3,1,"GBPUSD");       
        ExcelSetTextCell(4,1,"USDCHF");       
       
        ExcelSetTextCell(1,2,"ฮ๒๊๐๛๒่ๅ(0:0 GMT)");
        ExcelSetValueCell(2,2,iOpen("EURUSD",PERIOD_D1,0));       
        ExcelSetValueCell(3,2,iOpen("GBPUSD",PERIOD_D1,0));               
        ExcelSetValueCell(4,2,iOpen("USDCHF",PERIOD_D1,0));       
               
        ExcelSetTextCell(1,3,"ฯ๎๑๋ๅไํ่้ Bid");       
        ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));       
        ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));               
        ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));       
       
        ExcelSetTextCell(1,4,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ");       
        ExcelSetRange("D2:D4");       
        ExcelSetFormula("=C2-B2");               
           
        ExcelSetRange("A1");
        ExcelRangeColumnWidth(15);
        ExcelSetRange("B1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("C1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("D1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("A1:D1");
        ExcelRangeInteriorColor(0x000000);   
        ExcelRangeFontColor(0xFFFFFF);                     
       
        ExcelSetDiagramma(103,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ","A2:A4","D1:D4",1,50,400,200);                 
        bool NeedLoop=true; 
        double lastEURUSD,lastGBPUSD,lastUSDCHF;
        double curEURUSD,curGBPUSD,curUSDCHF;
        while(NeedLoop){           
          curEURUSD=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
          curGBPUSD=MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID);
          curUSDCHF=MarketInfo("USDCHF",MODE_BID);
          if  (lastEURUSD!=curEURUSD){
            lastEURUSD=curEURUSD;
            ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));                   
          }
          if  (lastGBPUSD!=curGBPUSD){
            lastGBPUSD=curGBPUSD;
            ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));                   
          }         
          if  (lastUSDCHF!=curUSDCHF){
            lastUSDCHF=curUSDCHF;
            ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));                   
          }                             
          Sleep(1000);
        }//while     
       
   return(0);
  }

void deinit()
  {
   ExcelSaveAs("C:\proba.xls");
   ExcelClose();
  }

มันขึ้น error ว่า p
'p' - unrecognized character escape sequence   *

iRuler

  • 1,282
เป็นแค่ Warnning เฉยๆ ครับ

แก้เป็น ExcelSaveAs("C:\\proba.xls");

(TH)**

*

iRuler

  • 1,282
โค๊ด [Select]
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

#include <WinUser32.mqh>

#import "mt4excel.dll"

bool  ExcelOpen();//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ่ ๑๎็ไเๅ๒ ๗่๑๒๓ ๑๒๐เํ่๖๓ 
bool  ExcelClose();//วเ๊๐๛โเๅ๒ Excel
bool  ExcelOpenPattern(int NumPatt);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ๏๎ ๘เแ๋๎ํ๓
bool  ExcelOpenFile(string FileName);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ ๔เ้๋ Excel
bool  ExcelSave();//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋
bool  ExcelSaveAs(string FileName);//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋ โ FileName
bool  ExcelAddSheet(string Name);//ฤ๎แเ่๒ ๋่๑๒ ่ ๑ไๅ๋เ๒ ๅใ๎ เ๊๒่โํ๛์   
bool  ExcelSetFormulaCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ๗ๅ้๊๓
double  ExcelGetValueCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๗่๑๋๎ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetTextCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๒ๅ๊๑๒ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetFormulaCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ ่็ ๗ๅ้๊่
/*TypeD - ๒่๏ ไ่เใ๐เ์์๛:
xl3DArea -4098        xl3DAreaStacked 78      xl3DAreaStacked100 79   xl3DBarClustered 60     xl3DBarStacked 61    xl3DBarStacked100 62
xl3DColumn -4100      xl3DColumnClustered 54  xl3DColumnStacked 55    xl3DColumnStacked100 56 xl3DLine -4101       xl3DPie -4102
xl3DPieExploded 70    xlArea 1                xlAreaStacked 76        xlAreaStacked100 77     xlBarClustered 57    xlBarOfPie 71
xlBarStacked 58       xlBarStacked100 59      xlBubble 15             xlBubble3DEffect 87     xlColumnClustered 51 xlColumnStacked 52
xlColumnStacked100 53 xlConeBarClustered 102  xlConeBarStacked 103    xlConeBarStacked100 104 xlConeCol 105        xlConeColClustered 99
xlConeColStacked 100  xlConeColStacked100 101 xlCylinderBarClustered 95 xlCylinderBarStacked 96 xlCylinderBarStacked100 97 xlCylinderCol 98
xlCylinderColClustered 92 xlCylinderColStacked 93 xlCylinderColStacked100 94 xlDoughnut -4120 xlDoughnutExploded 80 xlLine 4 xlLineMarkers 65
xlLineMarkersStacked 66 xlLineMarkersStacked100 67 xlLineStacked 63 xlLineStacked100 64 xlPie 5 xlPieExploded 69 xlPieOfPie 68 xlPyramidBarClustered 109
xlPyramidBarStacked 110 xlPyramidBarStacked100 111 xlPyramidCol 112 xlPyramidColClustered 106 xlPyramidColStacked 107 xlPyramidColStacked100 108
xlRadar -4151 xlRadarFilled 82 xlRadarMarkers 81 xlStockHLC 88 xlStockOHLC 89 xlStockVHLC 90 xlStockVOHLC 91 xlSurface 83
xlSurfaceTopView 85 xlSurfaceTopViewWireframe 86 xlSurfaceWireframe 84 xlXYScatter -4169 xlXYScatterLines 74 xlXYScatterLinesNoMarkers 75
xlXYScatterSmooth 72 xlXYScatterSmoothNoMarkers 73 */ 
bool ExcelSetDiagramma(int TypeD,string Title,string XRange,string YRange,int Left,int Top,int Riht,int Bottom);//ฤ๎แเโ๋ๅ๒ ไ่เใ๐เ์๓
bool ExcelDiagrammaAddRange();//ฤ๎แเโ่๒ ไเํํ๛๕ โ ไ่เใ๐เ์์๓. ฯๅ๐โเ ๑๒๐๎๊เ - ็เใ๎๋๎โ๎๊
bool  ExcelSetValueCell(int X,int Y,double Value);//วเ๏่๑เ๒ ๗่๑๋๎ โ ๗ๅ้๊๓
bool  ExcelSetTextCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๒ๅ๊๑๒ โ ๗ๅ้๊๓
bool ExcelSetRange(string Range);//วเ๏๎์ํ่๒ ไ่เ๏เ็๎ํ
string ExcelGetFormat();//ย๎็โ๐เ๙เๅ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelSetFormat(string Format);//วเไเ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ๋ ไ่เ๏๎็เํเ
bool ExcelSetFormula(string Formula);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ไ่เ๏เ็๎ํ
bool ExcelIsFormula();//true ๅ๑๋่ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ ๔๎๐์๓๋เ
int ExcelRangeCount();//ส๎๋-โ๎ ๗ๅๅ๊ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ
string ExcelRangeAdress();//ภไ๐ๅ๑๑ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeColumnWidth(int Width);//ุ่๐่ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeRowHeight(int Height);//ย๛๑๎๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeInteriorColor(int Color);//ึโๅ๒ ๔๎ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeFontColor(int Color);//ึโๅ๒ ๘๐่๔๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
int ExcelGetLastErrorCode();//ส๎ไ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
string ExcelGetLastErrorText();//าๅ๊๑๒ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
    if (ExcelOpen()) Print("ำc๏ๅ๘ํ๎ ๎๒๊๐๛๋่ Excel"); else Print("อๅ ๎๒๊๐๛โเๅ๒๑ Excel:",ExcelGetLastErrorText());//ฮ๒๊๐๛โเๅ์ Excel       
        ExcelSetTextCell(1,1,"ศํ๑๒๐๓์ๅํ๒");
        ExcelSetTextCell(2,1,"EURUSD");       
        ExcelSetTextCell(3,1,"GBPUSD");       
        ExcelSetTextCell(4,1,"USDCHF");       
       
        ExcelSetTextCell(1,2,"ฮ๒๊๐๛๒่ๅ(0:0 GMT)");
        ExcelSetValueCell(2,2,iOpen("EURUSD",PERIOD_D1,0));       
        ExcelSetValueCell(3,2,iOpen("GBPUSD",PERIOD_D1,0));               
        ExcelSetValueCell(4,2,iOpen("USDCHF",PERIOD_D1,0));       
               
        ExcelSetTextCell(1,3,"ฯ๎๑๋ๅไํ่้ Bid");       
        ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));       
        ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));               
        ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));       
       
        ExcelSetTextCell(1,4,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ");       
        ExcelSetRange("D2:D4");       
        ExcelSetFormula("=C2-B2");               
           
        ExcelSetRange("A1");
        ExcelRangeColumnWidth(15);
        ExcelSetRange("B1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("C1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("D1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("A1:D1");
        ExcelRangeInteriorColor(0x000000);   
        ExcelRangeFontColor(0xFFFFFF);                     
       
        ExcelSetDiagramma(103,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ","A2:A4","D1:D4",1,50,400,200);                 
        bool NeedLoop=true; 
        double lastEURUSD=0,lastGBPUSD=0,lastUSDCHF=0;
        double curEURUSD=0,curGBPUSD=0,curUSDCHF=0;
        while(NeedLoop){           
          curEURUSD=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
          curGBPUSD=MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID);
          curUSDCHF=MarketInfo("USDCHF",MODE_BID);
          if  (lastEURUSD!=curEURUSD){
            lastEURUSD=curEURUSD;
            ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));                   
          }
          if  (lastGBPUSD!=curGBPUSD){
            lastGBPUSD=curGBPUSD;
            ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));                   
          }         
          if  (lastUSDCHF!=curUSDCHF){
            lastUSDCHF=curUSDCHF;
            ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));                   
          }                             
          Sleep(1000);
        }//while     
       
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   ExcelSaveAs("C:\\proba.xls");
   ExcelClose();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+


มันมี bug อยู่ ทำให้ mt4 แฮ้งนะครับ น่าจะแก้ได้เองอยู่นะ

(TH)** (TH)**

อ้างจาก: iRuler ที่ 06, กรกฎาคม  2019, 01:34:27 PM
โค๊ด [Select]
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

#include <WinUser32.mqh>

#import "mt4excel.dll"

bool  ExcelOpen();//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ่ ๑๎็ไเๅ๒ ๗่๑๒๓ ๑๒๐เํ่๖๓ 
bool  ExcelClose();//วเ๊๐๛โเๅ๒ Excel
bool  ExcelOpenPattern(int NumPatt);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ Excel ๏๎ ๘เแ๋๎ํ๓
bool  ExcelOpenFile(string FileName);//ฮ๒๊๐๛โเๅ๒ ๔เ้๋ Excel
bool  ExcelSave();//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋
bool  ExcelSaveAs(string FileName);//ั๎๕๐เํๅ์ ๔เ้๋ โ FileName
bool  ExcelAddSheet(string Name);//ฤ๎แเ่๒ ๋่๑๒ ่ ๑ไๅ๋เ๒ ๅใ๎ เ๊๒่โํ๛์   
bool  ExcelSetFormulaCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ๗ๅ้๊๓
double  ExcelGetValueCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๗่๑๋๎ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetTextCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๒ๅ๊๑๒ ่็ ๗ๅ้๊่
string  ExcelGetFormulaCell(int X,int Y);//ั๗่๒เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ ่็ ๗ๅ้๊่
/*TypeD - ๒่๏ ไ่เใ๐เ์์๛:
xl3DArea -4098        xl3DAreaStacked 78      xl3DAreaStacked100 79   xl3DBarClustered 60     xl3DBarStacked 61    xl3DBarStacked100 62
xl3DColumn -4100      xl3DColumnClustered 54  xl3DColumnStacked 55    xl3DColumnStacked100 56 xl3DLine -4101       xl3DPie -4102
xl3DPieExploded 70    xlArea 1                xlAreaStacked 76        xlAreaStacked100 77     xlBarClustered 57    xlBarOfPie 71
xlBarStacked 58       xlBarStacked100 59      xlBubble 15             xlBubble3DEffect 87     xlColumnClustered 51 xlColumnStacked 52
xlColumnStacked100 53 xlConeBarClustered 102  xlConeBarStacked 103    xlConeBarStacked100 104 xlConeCol 105        xlConeColClustered 99
xlConeColStacked 100  xlConeColStacked100 101 xlCylinderBarClustered 95 xlCylinderBarStacked 96 xlCylinderBarStacked100 97 xlCylinderCol 98
xlCylinderColClustered 92 xlCylinderColStacked 93 xlCylinderColStacked100 94 xlDoughnut -4120 xlDoughnutExploded 80 xlLine 4 xlLineMarkers 65
xlLineMarkersStacked 66 xlLineMarkersStacked100 67 xlLineStacked 63 xlLineStacked100 64 xlPie 5 xlPieExploded 69 xlPieOfPie 68 xlPyramidBarClustered 109
xlPyramidBarStacked 110 xlPyramidBarStacked100 111 xlPyramidCol 112 xlPyramidColClustered 106 xlPyramidColStacked 107 xlPyramidColStacked100 108
xlRadar -4151 xlRadarFilled 82 xlRadarMarkers 81 xlStockHLC 88 xlStockOHLC 89 xlStockVHLC 90 xlStockVOHLC 91 xlSurface 83
xlSurfaceTopView 85 xlSurfaceTopViewWireframe 86 xlSurfaceWireframe 84 xlXYScatter -4169 xlXYScatterLines 74 xlXYScatterLinesNoMarkers 75
xlXYScatterSmooth 72 xlXYScatterSmoothNoMarkers 73 */ 
bool ExcelSetDiagramma(int TypeD,string Title,string XRange,string YRange,int Left,int Top,int Riht,int Bottom);//ฤ๎แเโ๋ๅ๒ ไ่เใ๐เ์๓
bool ExcelDiagrammaAddRange();//ฤ๎แเโ่๒ ไเํํ๛๕ โ ไ่เใ๐เ์์๓. ฯๅ๐โเ ๑๒๐๎๊เ - ็เใ๎๋๎โ๎๊
bool  ExcelSetValueCell(int X,int Y,double Value);//วเ๏่๑เ๒ ๗่๑๋๎ โ ๗ๅ้๊๓
bool  ExcelSetTextCell(int X,int Y,string Value);//วเ๏่๑เ๒ ๒ๅ๊๑๒ โ ๗ๅ้๊๓
bool ExcelSetRange(string Range);//วเ๏๎์ํ่๒ ไ่เ๏เ็๎ํ
string ExcelGetFormat();//ย๎็โ๐เ๙เๅ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelSetFormat(string Format);//วเไเ๒ ๔๎๐์เ๒ ไ๋ ไ่เ๏๎็เํเ
bool ExcelSetFormula(string Formula);//วเ๏่๑เ๒ ๔๎๐์๓๋๓ โ ไ่เ๏เ็๎ํ
bool ExcelIsFormula();//true ๅ๑๋่ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ ๔๎๐์๓๋เ
int ExcelRangeCount();//ส๎๋-โ๎ ๗ๅๅ๊ โ ไ่เ๏เ็๎ํๅ
string ExcelRangeAdress();//ภไ๐ๅ๑๑ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeColumnWidth(int Width);//ุ่๐่ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeRowHeight(int Height);//ย๛๑๎๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeInteriorColor(int Color);//ึโๅ๒ ๔๎ํเ ไ่เ๏เ็๎ํเ
bool ExcelRangeFontColor(int Color);//ึโๅ๒ ๘๐่๔๒เ ไ่เ๏เ็๎ํเ
int ExcelGetLastErrorCode();//ส๎ไ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
string ExcelGetLastErrorText();//าๅ๊๑๒ ๏๎๑๋ๅไํๅ้ ๎๘่แ๊่ Excel
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
    if (ExcelOpen()) Print("ำc๏ๅ๘ํ๎ ๎๒๊๐๛๋่ Excel"); else Print("อๅ ๎๒๊๐๛โเๅ๒๑ Excel:",ExcelGetLastErrorText());//ฮ๒๊๐๛โเๅ์ Excel       
        ExcelSetTextCell(1,1,"ศํ๑๒๐๓์ๅํ๒");
        ExcelSetTextCell(2,1,"EURUSD");       
        ExcelSetTextCell(3,1,"GBPUSD");       
        ExcelSetTextCell(4,1,"USDCHF");       
       
        ExcelSetTextCell(1,2,"ฮ๒๊๐๛๒่ๅ(0:0 GMT)");
        ExcelSetValueCell(2,2,iOpen("EURUSD",PERIOD_D1,0));       
        ExcelSetValueCell(3,2,iOpen("GBPUSD",PERIOD_D1,0));               
        ExcelSetValueCell(4,2,iOpen("USDCHF",PERIOD_D1,0));       
               
        ExcelSetTextCell(1,3,"ฯ๎๑๋ๅไํ่้ Bid");       
        ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));       
        ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));               
        ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));       
       
        ExcelSetTextCell(1,4,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ");       
        ExcelSetRange("D2:D4");       
        ExcelSetFormula("=C2-B2");               
           
        ExcelSetRange("A1");
        ExcelRangeColumnWidth(15);
        ExcelSetRange("B1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("C1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("D1");
        ExcelRangeColumnWidth(20);
        ExcelSetRange("A1:D1");
        ExcelRangeInteriorColor(0x000000);   
        ExcelRangeFontColor(0xFFFFFF);                     
       
        ExcelSetDiagramma(103,"ศ็์ๅํๅํ่ๅ ็เ ไๅํ","A2:A4","D1:D4",1,50,400,200);                 
        bool NeedLoop=true; 
        double lastEURUSD=0,lastGBPUSD=0,lastUSDCHF=0;
        double curEURUSD=0,curGBPUSD=0,curUSDCHF=0;
        while(NeedLoop){           
          curEURUSD=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
          curGBPUSD=MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID);
          curUSDCHF=MarketInfo("USDCHF",MODE_BID);
          if  (lastEURUSD!=curEURUSD){
            lastEURUSD=curEURUSD;
            ExcelSetValueCell(2,3,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));                   
          }
          if  (lastGBPUSD!=curGBPUSD){
            lastGBPUSD=curGBPUSD;
            ExcelSetValueCell(3,3,MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID));                   
          }         
          if  (lastUSDCHF!=curUSDCHF){
            lastUSDCHF=curUSDCHF;
            ExcelSetValueCell(4,3,MarketInfo("USDCHF",MODE_BID));                   
          }                             
          Sleep(1000);
        }//while     
       
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   ExcelSaveAs("C:\\proba.xls");
   ExcelClose();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+


มันมี bug อยู่ ทำให้ mt4 แฮ้งนะครับ น่าจะแก้ได้เองอยู่นะ

(TH)** (TH)**


คุณ  iRuler ขอบคุณครับ ผมลืม OnTick ไปได้ไง ว่าแต่ loop while มันเป็น loop วน มันสร้าง open excelจริงแต่มันไม่เซฟให้ พอผม ใส่ NeedLoop=false เพื่อให้สามารถจบ loop มันก็ไม่ยอมสร้างแถมไม่ open excel ให้ด้วย อ๋อ ตอนนี้ตลาดปิดผมเลย bt ไม่แน่ใจว่า ถ้าใช้งานจริงโดยไม่ bt มันจะสร้างให้ไหม

อ้างจาก: wisitb ที่ 06, กรกฎาคม  2019, 05:30:25 PM

คุณ  iRuler ขอบคุณครับ ผมลืม OnTick ไปได้ไง ว่าแต่ loop while มันเป็น loop วน มันสร้าง open excelจริงแต่มันไม่เซฟให้ พอผม ใส่ NeedLoop=false เพื่อให้สามารถจบ loop มันก็ไม่ยอมสร้างแถมไม่ open excel ให้ด้วย อ๋อ ตอนนี้ตลาดปิดผมเลย bt ไม่แน่ใจว่า ถ้าใช้งานจริงโดยไม่ bt มันจะสร้างให้ไหม

ตัวยึกๆยือๆ คือภาษาไทยหรือเปล่าครับ


live test (forward test)  วันเสาร์อาทิตย์ ลองใช้ demo ของ exness เทรด bitcoin ดูครับ กราฟวิ่งตลอด   หรือโบรกใหนก็ได้ที่มี bitcoin ให้เทรด เสาร์อาทิตย์ได้  ผมก็ใช้แทน backtest บ่อยๆครับ

อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 06, กรกฎาคม  2019, 07:34:17 PM
อ้างจาก: wisitb ที่ 06, กรกฎาคม  2019, 05:30:25 PM

คุณ  iRuler ขอบคุณครับ ผมลืม OnTick ไปได้ไง ว่าแต่ loop while มันเป็น loop วน มันสร้าง open excelจริงแต่มันไม่เซฟให้ พอผม ใส่ NeedLoop=false เพื่อให้สามารถจบ loop มันก็ไม่ยอมสร้างแถมไม่ open excel ให้ด้วย อ๋อ ตอนนี้ตลาดปิดผมเลย bt ไม่แน่ใจว่า ถ้าใช้งานจริงโดยไม่ bt มันจะสร้างให้ไหม

ตัวยึกๆยือๆ คือภาษาไทยหรือเปล่าครับ


live test (forward test)  วันเสาร์อาทิตย์ ลองใช้ demo ของ exness เทรด bitcoin ดูครับ กราฟวิ่งตลอด   หรือโบรกใหนก็ได้ที่มี bitcoin ให้เทรด เสาร์อาทิตย์ได้  ผมก็ใช้แทน backtest บ่อยๆครับ


ขอบคุณครับ ภาษายึกยือไม่แน่่ใจว่าภาษาอะไร
ชักจะอยากเปิด .dll ดูทำไม save ไม่ได้