กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

error code 5004 ครับ

  • 4 replies
  • 2,115 views
error code 5004 ครับ
« เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:44:47 PM »
ไฟล์ตัวนี้มันเปิดได้คู่เดียวครับ อยากให้เปิดได้หลายคู่ครับ ไม่รู้แก้อย่างไร ครับint init()
  {
//----

 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----

 
//----
   return(0);
  }

int OpenTradesForMNandPairType(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
       if (OrderSymbol()== sOrderSymbol)
        {
          if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            }       
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
  int TotalTradesForMNandPairType(string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
       if (OrderSymbol()== sOrderSymbol)
        {         
              retval++;
             
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
  int CloseTradesForMNandPairType(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersHistoryTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
       if (OrderSymbol()== sOrderSymbol)
        {
          if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            }       
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
 
  int CloseAll(double iMN)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();
   

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
     
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      int type   = OrderType();
      if(type == OP_BUY){
       Print(OrderMagicNumber());
      if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
             
              OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 3);
            } 
         
      }
      else{}
     } // for loop

   return(0);
  }
 
  int CloseTrade(double iMN, string cmm)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();
   
   for(icnt = itotal - 1; icnt >= 0 ; icnt--)
   //for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
     
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      int type   = OrderType();
      if(type == OP_BUY){
       //Print(OrderMagicNumber());
      if ((OrderMagicNumber()==iMN)&&(OrderComment()==cmm))
            {
             
              OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 3);
            } 
         
      }
      else{}
     
     } // for loop

   return(0);
  }   
 
  int CloseTrade1(double iMN, string cmm)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

  for(icnt = itotal - 1; icnt >= 0 ; icnt--)
   //for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      int type   = OrderType();
      if(type == OP_SELL){
          if ((OrderMagicNumber()==iMN)&&(OrderComment()==cmm))
            {
              OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 3);
            } 
         
     
      }
      else{}
     } // for loop
     return(0);
  }
 
  int CloseTrade2(double iMN)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      int type   = OrderType();
      if(type == OP_BUYSTOP){
       if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
               OrderDelete(OrderTicket());
            } 
     
       
      }
      else{}
     } // for loop

   return(0);
  }   
 
  int CloseTrade3(double iMN)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      int type   = OrderType();
      if(type == OP_SELLSTOP){
          if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
               OrderDelete(OrderTicket());
            } 
      }
      else{}
     } // for loop
     return(0);
  }
 
  int TotalBuy(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
        if( (OrderType()==OP_BUY) ) {
              if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            } 
             
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
 
  int TotalSell(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
        if( (OrderType()==OP_SELL) ) {
              if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            } 
             
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
 
  int TotalBuyStop(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
        if( (OrderType()==OP_BUYSTOP) ) {
              if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            } 
             
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
 
  int TotalSellStop(double iMN, string sOrderSymbol)
  {
   int icnt, itotal, retval;
   retval=0;
   itotal=OrdersTotal();

   for(icnt=0;icnt<itotal;icnt++) // for loop
     {
      OrderSelect(icnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
       // check for opened position, symbol & MagicNumber
        if( (OrderType()==OP_SELLSTOP) ) {
              if (OrderMagicNumber()==iMN)
            {
              retval++;
            } 
             
        } // sOrderSymbol
     } // for loop

   return(retval);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int bs = 0;

int start()
  {

  datetime tcur = TimeCurrent();
  datetime opentime,closetime;
  string ordertype;

 
  double max;
  double min ;
 
  double lot = Lots;
  int    spread = MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
  double profit = Ask + Point*TakeProfit; 
  double stoploss = Ask - Point*StopLoss;
  double sprofit = Bid - Point*TakeProfit; 
  double sstoploss = Bid + Point*StopLoss;
  int TS = 0;
  //double stoploss1 = 0;
  if(TakeProfit == 0)
  {
   profit = 0;
   sprofit = 0;
  }
 
  if(StopLoss == 0)
  {
   stoploss = 0;
   sstoploss = 0;
  } 
 
  int zz = 0;
  int l3 = 0;
  int ticket;
  int total,total1;

if(0.01 == MarketInfo(0,MODE_MINLOT))
{
   lot = NormalizeDouble(lot,2);
   
   if(lot < 0.01){lot = 0.01;}
   else{}
}
else if(0.1 == MarketInfo(0,MODE_MINLOT))
{
   lot = NormalizeDouble(lot,1);
   
   if(lot < 0.1){lot = 0.1;}
   else{}
}
else if(1.0 == MarketInfo(0,MODE_MINLOT))
{
   lot = NormalizeDouble(lot,0);
   
   if(lot < 1.0){lot = 1.0;}
   else{}
}
else{} 
 
  dshow();   

//---
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(fileName,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
   {     
      int    str_size;
      string str;
      //--- read data from the file
      int count = 0;
      while(!FileIsEnding(file_handle))
        {
         str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
         str=FileReadString(file_handle,str_size);
         if(count > 0)
         {
            string to_split=str;string sep=",";ushort u_sep;string result[];string comment;
            u_sep=StringGetCharacter(sep,0);   
            int k = StringSplit(to_split,u_sep,result);   
           
            if(k == 3)     
            {     
               opentime = StrToTime(result[1]);
               closetime = StrToTime(result[2]);
               ordertype = result[0];
               comment=result[1];
            }
                       
            total=OpenTradesForMNandPairType(Magic_Number, Symbol());
           
            if((total < 1)&&(k == 3)&&(tcur >= opentime)&&(tcur <= opentime+300))
            {   
             if((ordertype == "BUY")&&(getlastordercloseprofit() >= 0))
             {           
                  OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,stoploss,profit,comment,Magic_Number,0,Green);
             }       
             else if((ordertype == "SELL")&&(getlastordercloseprofit() >= 0))
             {
                  OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,sstoploss,sprofit,comment,Magic_Number,0,Red);
             }
             else if((ordertype == "BUY")&&(getlastordercloseprofit() < 0))
             {           
                  OrderSend(Symbol(),OP_BUY,OrderLots()*LotsMultiply,Ask,3,stoploss,profit,comment,Magic_Number,0,Green);
             }       
             else if((ordertype == "SELL")&&(getlastordercloseprofit() < 0))
             {
                  OrderSend(Symbol(),OP_SELL,OrderLots()*LotsMultiply,Bid,3,sstoploss,sprofit,comment,Magic_Number,0,Red);
             }
             else{}
            }     
            else
            {
             if((tcur >= closetime))
             {
                  CloseTrade(Magic_Number,comment); 
                  CloseTrade1(Magic_Number,comment);               
             }   
             else{}
            }               
         }
         count++;
        }     
      FileClose(file_handle);
   }
   else{PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",fileName,GetLastError());}
     
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void dshow() {

     if (ObjectFind("BG") < 0) {
         ObjectCreate("BG", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("BG", "g", 130, "Webdings", DeepSkyBlue);
         ObjectSet("BG", OBJPROP_CORNER, 0);
         ObjectSet("BG", OBJPROP_BACK, TRUE);
         ObjectSet("BG", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
         ObjectSet("BG", OBJPROP_YDISTANCE, 15);
      }
      if (ObjectFind("BG1") < 0) {
         ObjectCreate("BG1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("BG1", "g", 130, "Webdings", DimGray);
         ObjectSet("BG1", OBJPROP_BACK, FALSE);
         ObjectSet("BG1", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
         ObjectSet("BG1", OBJPROP_YDISTANCE, 42);
      }
      if (ObjectFind("BG2") < 0) {
         ObjectCreate("BG2", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("BG2", "g", 130, "Webdings", DimGray);
         ObjectSet("BG2", OBJPROP_CORNER, 0);
         ObjectSet("BG2", OBJPROP_BACK, TRUE);
         ObjectSet("BG2", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
         ObjectSet("BG2", OBJPROP_YDISTANCE, 42);
      }
      if (ObjectFind("NAME") < 0) {
         ObjectCreate("NAME", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("NAME", "Leo Timing EA - " + Symbol(), 9, "Arial Bold", Black);
         ObjectSet("NAME", OBJPROP_CORNER, 0);
         ObjectSet("NAME", OBJPROP_BACK, FALSE);
         ObjectSet("NAME", OBJPROP_XDISTANCE, 5);
         ObjectSet("NAME", OBJPROP_YDISTANCE, 23);
      }
      if (ObjectFind("BG3") < 0) {
         ObjectCreate("BG3", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("BG3", "g", 110, "Webdings", DimGray);
         ObjectSet("BG3", OBJPROP_CORNER, 0);
         ObjectSet("BG3", OBJPROP_BACK, TRUE);
         ObjectSet("BG3", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
         ObjectSet("BG3", OBJPROP_YDISTANCE, 73);
      }
      if (ObjectFind("BG5") < 0) {
         ObjectCreate("BG5", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
         ObjectSetText("BG5", "g", 130, "Webdings", DimGray);
         ObjectSet("BG5", OBJPROP_CORNER, 0);
         ObjectSet("BG5", OBJPROP_BACK, FALSE);
         ObjectSet("BG5", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
         ObjectSet("BG5", OBJPROP_YDISTANCE, 73);
      }


   Comment(""
      + "\n"
      + "\n"
      + "\n"
      + "EXPERT VERSION: 1.0 "
      + "\n"
      + "======================="
      //+ "\n"
      //+ "-----------------------------------------------------------------------------------"
      //+ "\n"
      //+ "AUTHENTICATION STATUS"
      //+ "\n"
      //+ "-----------------------------------------------------------------------------------"
      //+ "\n"
      //+ "STATUS MESSAGE:   " + gs_396
      //+ "\n"
      //+ "-----------------------------------------------------------------------------------"
      + "\n"
      + "ACCOUNT INFORMATION"
      + "\n"
      + "-----------------------------------------------------"
      + "\n"
      //+ "Account Name:                " + AccountName()
      //+ "\n"
      + "Account Number:             " + AccountNumber()
      + "\n"
      //+ "Account Type:                 " + gs_live_380
      //+ "\n"
      + "Account Leverage:           1:" + DoubleToStr(AccountLeverage(), 0)
      + "\n"
      + "Account Balance:             " + DoubleToStr(AccountBalance(), 2)
      + "\n"
      + "Account Equity:               " + DoubleToStr(AccountEquity(), 2)
      + "\n"
      + "Server Time:                   " + TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_SECONDS)
      + "\n"
      + "=======================" + "\n"
      + "Successfully"     
      );
     
}

void DrawPriceHHLine(datetime x1, datetime x2, double y1,
                        double y2, color lineColor, double style)
  {
   string label = "MACD_DivergenceHHLine.0# " + DoubleToStr(x2, 0);
   ObjectDelete(label);
   ObjectCreate(label, OBJ_HLINE, 0, x2, y2, 0, 0);
   ObjectSet(label, OBJPROP_RAY, 0);
   ObjectSet(label, OBJPROP_COLOR, lineColor);
   ObjectSet(label, OBJPROP_STYLE, style);
  }

  double getlastordercloseprofit()
  {     
   for(int i = (OrdersHistoryTotal()-1); i >= 0; i --)
   {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
           
      if((OrderMagicNumber()==Magic_Number)) {         
          if((OrderType() == OP_BUY)||(OrderType() == OP_SELL))
          {
               return(OrderProfit());
          }
          else{}         
      }       
      else{}                 
   } 
   return(0.0);
  } 

*

admin

  • 80,626
Re: error code 5004 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:45:43 PM »
เดี๋ยว รอ programmer เรามาตอบนะครับ
(TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

Re: error code 5004 ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 10:47:53 PM »
error code 5004

https://docs.mql4.com/constants/errorswarnings/errorcodes

5004

ERR_FILE_CANNOT_OPEN

Cannot open file

ลองเช็คว่าไฟล์  Leo Time Set.txt ในเครื่องมีหรือเปล่า  ถ้ามีตั้ง permission ให้เปิดได้หรือเปล่าครับ ลองเปิดแชร์ หรือตั้ง security ให้สิทธิดูครับ

*

iRuler

  • 1,282
Re: error code 5004 ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13, เมษายน 2019, 08:35:56 AM »
คำถามว่า เปิดมากกว่า 1 คู่เงิน
อาจเป็นไปได้ว่า ไฟล์ที่เปิดไม่ได้ เพราะมีการเปิดใช้ไฟล์โดย ea ตัวก่อนหน้าแล้ว

ไฟล์จะถูกเปิดได้ทีละ 1 โปรเซส โดยจะต้องปิดไฟล์ก่อน โปรเซสอื่นถึงจะทำงานกับไฟล์นั้นๆ ได้

(TH)**

Re: error code 5004 ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13, เมษายน 2019, 11:02:49 AM »
ขอบคุณทุก ทุกท่านที่เข้ามาชี้แนะ และสอนเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ