traderider forex ไทย

ภาพรวมของกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • 1 replies
  • 926 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ภาพรวมของกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความหมายถึง การเกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศ ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นการซื้อขายนอกตลาด ซึ่งตลาดทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราของประเทศชาติต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ถูกทำการซื้อและถูกทำการขาย การซื้อขายจะถูกกระทำการเป็นคู่เสมอ เมื่อราคาของสกุลเงินตราที่จะซื้อได้ขึ้นไป และราคาของสกุลเงินตราที่จะขายหล่นลงมา มันเป็นตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุด ทำให้มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีนักลงทุนใด ๆ จะมามีอิทธิพลต่อราคาของสกุลเงินตราต่าง ๆ

มันมีกลยุทธ์การลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่สองชนิด คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยหนักลงทุนขนาดเล็กและนักลงทุนขนาดกลาง การวิเคราะห์ทางเทคนิคพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมัน มีเพียงแค่ตลาดสร้างข้อเท็จจริงและตัวเลขจะถูกนำเข้าบัญชี และปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความกลัว ความหวัง ความคาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณา ดังนั้น การวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับสมมุติฐานโดยทั่วไปเหล่านี้

ราคาสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งหมดของตลาดที่เกิดขึ้นจริง  นั่นหมายความว่า ราคารวมทุกอย่างที่รู้กันว่ามีอยู่ในตลาด เช่น อุปสงค์และอุปทานของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ทางการเมือง ข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้า ฯลฯ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง แต่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง มันทำงานบนสมมติฐานที่ว่า ราคาสามารถเป็นไปในได้ เพียงแค่หนึ่งในสามทิศทางเหล่านี้ ขึ้นบน ลงล่าง และไปด้านข้าง

ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับรูปแบบการตลาดที่ได้รับการระบุชี้ชัดมาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ นั่นหมายความว่า ปัจจัยเหล่านี้นั้น เป็นอยู่อย่างซ้ำ ๆ ในธรรมชาติ หรือจะให้ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เป็นที่คาดหวังต้องการ

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตัวเองเสมอ เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิทยาของมนุษย์อย่างช้า ๆ ตามกาลเวลา นั่นคือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของตลาดที่จะถูกคาดการณ์ออกมาได้

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ทางเทคนิค

ดัชนีชี้วัดทิศทางของราคา
ต้องเอามันใส่เข้าไปในบัญชีการซื้อขายด้วย โดยอัตราส่วนของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งขึ้นและลงในดัชนีนั้น แสดงออกมาในช่วงของศูนย์ถึงร้อย

รูปแบบแผนภูมิ
แผนภูมิทั้งหลายนั้น รวมถึง เนินเขาต่างๆ ความลาดชันต่าง ๆ เส้นโค้งต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในแผนภูมิเมื่อเวลาผ่านไป และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงย่อยออกมาในรูปแบบแผนภูมิ  บางส่วนของแผนภูมิข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หัวและไหล่ ดับเบิลด้านบนและด้านล่าง จานรอง รูปทรงวี

ช่องว่างต่าง ๆ
ช่องว่าง แสดงให้เห็นถึง พื้นที่แผนภูมิแท่งที่ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น
ช่องว่างขึ้น มันจะเกิดขึ้นเมื่อราคาต่ำสุดในแต่ละวันมีมากขึ้นกว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า
ช่องว่างลง มันจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงสุดในแต่ละวันมีน้อยกว่าราคาต่ำสุดในวันก่อนหน้า

ตัวเลขต่าง ๆ
ทฤษฎีจำนวนของความหลากหลายต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ทฤษฎีฟิโบนัชชี่ และ ทฤษฎีแกนน์

สโตเชสติค ออสซิลเลเตอร์
ตัวชี้วัดนี้ บ่งชี้สภาพของราคาที่ถูกซื้อมากเกินไปแล้ว และบ่งชี้สภาพของราคาที่ถูกขายมากเกินไปแล้ว จะใช้ตัวเลขบอกขนาด โดยแสดงผลด้วย ร้อยละศูนย์ถึงร้อยละร้อยการวิเคราะห์พื้นฐาน

มันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด โดยที่ สภาพของเศรษฐกิจปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ทางการเงิน ของประเทศของสกุลเงินตรา จะถูกเอามาศึกษาวิเคราะห์ สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย ระดับการว่างงาน การส่งออกและนำเข้า รายได้ต่อคน ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ด้านบนและใต้เส้นความยากจน เงินเฟ้อ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ นโยบายภาษี ฯลฯ

มีการรายงานการศึกษาวิเคราะห์พื้นฐานและประเมินปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ก่อนที่จะนำมาซึ่งการตัดสินใจใด ๆ ดังนั้น มันจึงช่วยในการตัดสินใจในการทำกำไรในระยะยาว และการทำกำไรในระยะสั้นต่าง ๆ โดยการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ มาอย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของปัจจัยพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มันสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศในช่วงปีที่ได้รับ
ยอดค้าปลีก สะท้อนให้เห็นใบเสร็จรับเงินทั้งหมดทุกร้านค้าปลีกในประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค  สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
วงจรธุรกิจ  สะท้อนให้เห็นถึงวงจรที่เป็นขั้นตอนต่างๆ ที่ธุรกิจก้าวผ่าน ขั้นตอนเหล่านี้ประกอบไปด้วย การขยายตัว จุดสูงสุด ภาวะถดถอย ความตกต่ำ
นโยบายทางการเงิน  มันจะควบคุมอุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ

สรุปคือ การจะประสบความสำเร็จในการซื้อขายต้องการ ความรู้ เวลาและความเข้าใจตลาด คุณอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมันมีลักษณะทางธรรมชาติที่แปรปรวนผันผวน ด้วยประการฉะนี้ ในฐานะที่เป็นนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณควรพยายามที่จะพิจารณาทั้งกลยุทธ์ทางเทคนิคและพื้นฐานของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการตัดสินใจต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในตลาดและแนวโน้มต่าง ๆ ลองพยายามซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้ โดยไม่ต้องเสียใจใด ๆ ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยตรรกะเหตุผล และถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้เลิกให้หยุดทำก่อน และใช้เวลาที่เหลือบางเวลาสำหรับการพักผ่อนบ้างที่มา วิลลี่ เรโนลดส์ earnforex.com

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
*

ออฟไลน์ admin

  • *
  • 52,412
  • 2531
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog เทรดฟอเรกซ์.com ฟอเรกซ์.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com