IFSC ใบอนุญาติสำหรับ Forexและให้การรับรอง Forex Broker International Financial Services Commission (

  • 0 replies
  • 2,621 views
*

admin

  • 77,292
IFSC ใบอนุญาติสำหรับ Forexและให้การรับรอง Forex Broker International Financial Services Commission (IFSC)


International Financial Services Commission (IFSC)

         ภาคการเงินการธนาคารของ Belize รวมทั้งธนาคารที่อยู่ต่างประเทศของ Belize ซึ่งกำกับโดย Central Bank of Belize ขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การธนาคาร จะอยู่ภายใต้การกำกับของ International Financial Services Commission (IFSC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1999 สมาชิกของ IFSC ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน้าที่หลักของ IFSC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ Belize เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ปกป้องลูกค้า ปกป้องชื่อเสียงของ Belize ในฐานะของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ วางกรอบนโยบายและแนะการให้การช่วยเหลือ คำแนะนำให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวบรวม เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับกลุ่มคนที่สนใจ
คณะกรรมการของ IFSC ได้ออกกฏเกี่ยวกับใบอนุญาติผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งกระบวนการให้ใบอนุญาตินั้นเหมาะกับกลุ่มคนที่จะให้ใบอนุญาติ เพื่อที่จะให้บริการการเงิน ธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งในและนอกประเทศ Belize โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครคือ 1 ล้าน USD และค่าธรรมเนียมรายปีคือ  2,500 ,5,000 และ 25,000 เหรียญ ขึ้นอยู่เนื้อหา
www.ifsc.gov.bz"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"