View full version: Forex News
1 2 3 4 5 6 »
 1. deutsche bank ล้มละลาย ข่าวจริงหรือข่าวลวง
 2. Hot Newsระเบิด!กลางมหานครนิวยอร์ค เจ็บอย่างน้อย 26 รายใคร Buyทองไว้โอกาศบินมีสูง
 3. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 4. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
 5. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
 6. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 7. ข้อมูลการค้าของเยอรมนีและอังกฤษ ปริมาณสินค้าคงคลังภาคค้าส่งของสหรัฐฯ
 8. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 9 มิถุนายน 2559
 9. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 2 มิถุนายน 2559
 10. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
 11. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 12. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
 13. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 14. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 15. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
 16. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
 17. วิกฤติ SNB การแข็งค่าของค่าเงิน ฟรังค์ สวิสเซอร์แลนด์ CHF
 18. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 19. CPI อังกฤษ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ, GDP ญี่ปุ่น
 20. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 21. ตัวชี้วัดและกิจกรรมของ FXPRIMUS
 22. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 23. การประชุม Bank of England
 24. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 25. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 26. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 27. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
 28. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
 29. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
 30. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
 31. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 32. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 26 เมษายน 2559
 33. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 25 เมษายน 2559
 34. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 22 เมษายน 2559
 35. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 21 เมษายน 2559
 36. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 19 เมษายน 2559
 37. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 15 เมษายน 2559
 38. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 13 เมษายน 2559
 39. การประชุมของ IMF/World Bank, ผู้ผลิตน้ำมัน, Bank of Canada และ Bank of England
 40. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 11 เมษายน 2559
 41. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 8 เมษายน 2559
 42. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 7 เมษายน 2559
 43. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2559
 44. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 5 เมษายน 2559
 45. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 4 เมษายน 2559
 46. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 1 เมษายน 2559
 47. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 31 มีนาคม 2559
 48. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 30 มีนาคม 2559
 49. ตัวเลข NFP, ตัวเลข ISM, ดัชนี PMI ฉบับสุดท้าย, รายงาน Tankan
 50. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2559